PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
NA LATA 2014-2020
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand


BENEFICJENT

EQUUS Ewa Tomiczek

TYTUŁ PROJEKTU

Promocja innowacyjnych na światową skalę produktów EQUUS Ewa Tomiczek w branży jachtów i łodzi

CELE PROJEKTU

Celem Projektu jest wypromowanie innowacyjnych na skalę światową produktów Wnioskodawcy (jachty motorowe Represser; system napędu elektrycznego jachtów motorowych – inteligentny system zarządzania i uzupełniania energii z paneli fotowoltaicznych do napędów jachtowych z Mobilną Jednostką Dokującą) poprzez realizację działań promocyjnych na rynkach perspektywicznych Norwegii, USA i Chin

PLANOWANE EFEKTY

podpisanie łącznie 10 kontraktów handlowych do końca 2020 r.
osiągnięcie przychodu ze sprzedaży eksportowej produktów będących przedmiotem projektu, a tym samym przychodu ze sprzedaży eksportowej ogółem na poziomie 3 050 000 PLN do końca 2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU

631 400.00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH (85%)

536 690.00 PLN